Allmänna Villkor

Här hittar du det som i folkmun kallas för det ”finstilta”. Det juridiska som ofta är skrivet med väldigt liten text och som nästan ingen någonsin läser, eller ;)

Vi vill ändå uppmuntra dig att slänga ett öga på såväl vår integritetspolicy som här våra allmänna villkor. Allt det som gäller när du nyttjar tjänster av oss på Partytält.nu.

Varför ska du lägga din dyrbara tid på att läsa juridiska termer kanske du undrar då?

För att det ger dig bättre koll på dina rättigheter och hur vi hanterar din data.

§1 Allmänt

Tillämpning

Dessa allmänna villkor gäller för förfrågningar (utförda av dig som Kund) via vår tjänst genom Partytält.nu (drivs under företaget Legwork On Line) och olika tälttjänster utförda av externa aktörer (nedan kallad Leverantören).

Beställning

Beställning av själva hyravtalet sköts av Leverantören.

Du beställer inget via Partytält.nu utan vi genererar bara din förfrågan till våra samarbetspartners (Leverantörer).

§2 Behandling av personuppgifter

Partytält.nu är personuppgiftsansvarig.

Vi kommer behandla personuppgifter som Leverantören och Kunden lämnat självmant och personuppgifter som vi inhämtat från externa register i enlighet med Dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets Förordning) 2016/679.

Vi vidtar också de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs enligt EUs Dataskyddsförordning för att skydda sådana personuppgifter mot obehörig åtkomst, förstörelse och ändring.

Partytält.nu kommer att använda de personuppgifter som inhämtas i samband med förfrågningsanförandet samt vidarebefordra dessa till Leverantören.

Leverantör och Kund som är registrerad har alltid rätt att begära att få tillgång till vilka uppgifter som behandlas om denne som person. Leverantören och Kunden har även rätt att begära att uppgifterna rättas, begränsas eller raderas.

Leverantören och Kunden kan även göra en invändning mot viss typ av behandling och om samtycke till viss behandling har lämnats kan denne när som helst återkalla samtycket. Leverantören och Kunden har även rätt att begära dataportabilitet, dvs kunna flytta med sig uppgifterna.

Här läser du vår integritetspolicy.

§3 Tjänstens genomförande

Uppdraget utförs av vår samarbetspartner, dvs Leverantören.

§4 Avbokning

Se Leverantörens avbokningsregler.

§5 Betalning

Betalning sköts av Leverantören och det är deras betalningsvillkor som gäller.

§6 Reklamation

Reklamation sköter kunden via Leverantören.

§7 Sekretess och konkurrens

Varken Partytält.nu eller Leverantören får till tredje man utan den andra partens eller kundens godkännande lämna ut konfidentiell information som part erhållit från den andra parten eller som framkommit vid genomförandet av uppdraget, förutom vad som är nödvändigt för uppdragets utförande.

Parterna ansvarar även för att eventuell personal samt eventuella underleverantörer iakttar samma skyldigheter gällande sekretess.

Sekretesskyldigheten gäller dock inte för sådan information som part kan visa har blivit känd för honom på annat sätt än genom uppdraget eller som är allmänt känd. Denna förbindelse gäller såväl under avtalstiden som för en tid av ett år efter avtalets upphörande.

§8 Ändrade villkor

Partytält.nu har rätt att ändra i Allmänna villkoren vid behov.

Användarna ansvarar för att hålla sig uppdaterade och anses ha godkänt eventuella ändringar av villkoren genom att fortsätta använda vår tjänst.

§9 Force majeure

Händelser som inte kan förutses, såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, fördyrande omständigheter samt likvärdiga händelser utanför vår kontroll, skall hänföras till force majeure.

Vilket innebär att Partytält.nu befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

§10 Cookies

Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet.

Cookien innehåller information om besök på hemsidan och används av tekniska skäl för att förbättra webbplatsen. Vi använder olika verktyg för att samla in och spåra information och data om användandet på sidan.

Din IP-adress är anonymiserad till dess att du aktivt delger din personliga information till oss och används bland annat för att spåra hur sidan används vid aktivitet, t.ex. hur länge man som användare är inne på vår hemsida.

§11 Tvister

Tvist i anledning av uppdraget, som parterna trots ansträngning inte kunnat lösa på egen hand, ska avgöras av svensk domstol enligt svensk lag.

Villkor senast uppdaterade: 2023-01-11